LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

TERMS AND CONDITIONS
การให้บริการจากบริษัท แอล เอ ไอ เอส จำกัด
The Lion Academy of International Studies
 
บริษัท แอล เอ ไอ เอส จำกัด เป็นผู้ให้บริการและเป็นศูนย์วางแผนรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคอร์สภาษาระยะสั้น ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ และเยอรมัน โดยให้บริการสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านบริการกับทางบริษัทเท่านั้น 
 
ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขรวมถึงข้อตกลงในการรับบริการโดยตลอดแล้ว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการได้ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศแก่ผู้รับบริการ ณ ที่ทำการของผู้ให้บริการ รวมถึงให้ข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อที่สะดวก อันเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด วิธีการ และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้
 
1. ขั้นตอน ขอบเขต การให้บริการ 
1.1 ผู้รับบริการตกลงใช้บริการของผู้ให้บริการ การให้บริการหมายความรวมถึงการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรและการให้คำปรึกษาด้วยวาจาไม่ว่าผ่านช่องทางใด ถือเป็นการให้บริการของผู้ให้บริการด้วย

1.2 ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยเป็นผู้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัครเรียน ขั้นตอนการสมัครเรียน เงื่อนไขและกฎระเบียบของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้น ๆ รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัครและขั้นตอนการสมัคร ระยะเวลา งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยผู้รับบริการเป็นคนตัดสินใจเลือกสถาบัน และตอบรับเข้ารับศึกษาต่อในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วยตนเอง

1.3 การให้บริการเป็นการให้คำปรึกษา วางแผน และช่วยเหลือก่อนผู้รับบริการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของการให้บริการ ซึ่งการให้บริการคลอบคลุมถึง
1.3.1 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันศึกษา รายละเอียดวิชาเนื้อหาของโปรแกรมในการศึกษา
1.3.2 การให้คำแนะนำถึงขั้นตอนในการสมัคร และเตรียมเอกสาร ซึ่งจะมีเงื่อนไขความแตกต่างตามกฎของสถาบัน และโรงเรียน ซึ่งผู้รับบริการจำเป็นต้องอ่านเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามทางผู้ให้บริการได้
1.3.3 ประสานงาน ติดต่อ ดำเนินการ และติดตามผลใบสมัคร รวมถึงการตอบรับกับสถาบันการศึกษา
1.3.4 ให้คำแนะนำการเตรียมตัวเอกสารวีซ่า และการเดินทาง ของผู้ที่จะไปศึกษาต่อ
1.3.5 ให้คำแนะนำเรื่องที่พักโดยอ้างอิงจากทางโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันนั้น ๆ 
1.3.6 แนะนำขั้นตอนในการจ่ายเงินค่าเรียนตามกฎของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบัน

1.4 เป็นหน้าที่ของผู้รับบริการที่ต้องชำระฝ่ายเดียวทั้งหมด และชำระตรงไปที่สถาบันการศึกษานั้น ตามขั้นตอนที่สถาบันแนะนำ

1.5 เมื่อมีคำถามหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ผู้รับบริการควรสอบถามผู้ให้บริการเพื่อรับคำแนะนำ

ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นผู้ให้บริการอาจจะมีเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้  ผู้รับบริการเข้าใจและรอการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล เช่น จากสถาบันการศึกษาจากผู้ให้บริการ
1.6 ผู้รับบริการต้องชำระเงินค่าเรียนตามเอกสารที่โรงเรียนแจ้งให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

1.7 ในกรณีประเทศสหรัฐอมริกา จดหมายหนังสือ I-20 และ SEVIS Fee ใช้สำหรับในการยื่นวีซ่า ผู้รับบริการทราบดีว่าเป็นผู้มีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

1.8 สำหรับประเทศแคนาดา สถาบันการศึกษาจะต้องให้ส่งเอกสารที่มีการ Notary จากทนายความ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง 

1.9 ให้คำแนะนำถึงการชำระค่าเทอมตามข้อกำหนด ในกรณีผู้รับบริการทำธุรกรรมการเงินล่าช้า หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับบริการมีหน้าที่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อสถาบันการศึกษาเอง โดยไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
 
1.10 ผู้รับบริการเข้าในและทราบดีว่า การยกเลิก การเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนั้นโดยตรง ผู้รับบริการมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนั้น ๆ ด้วยตนเอง หากผู้รับบริการยกเลิกหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขภายหลังจากสมัครเรียนแล้ว ผู้รับบริการมีหน้าที่รับผิดชอบชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการยกเลิกสัญญาของผู้รับบริการทั้งหมดฝ่ายเดียว  

1.11 การจองที่พักกับสถาบันการศึกษา ผู้รับบริการทราบดีว่าต้องมีการจองล่วงหน้า เนื่องจากสถาบันการศึกษาจะต้องใช้เวลาในการจัดหา และส่วนใหญ่เป็นการจองแบบ ใครจองก่อนได้
สถาบันการศึกษาอาจจะใช้เอกชน หรือ Third Party ในการช่วยหาสถานที่ หรือติดต่อสถานที่ เพื่อทำการจอง หากจองแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นหรือยกเลิกการจองซึ่งไม่อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียว
 
 
2. ขั้นตอนการชำระเงินให้กับสถาบันการศึกษา (Payment Method)
2.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโอนเงินให้ผู้ให้บริการในการชำระค่าเทอมกับสถาบันการศึกษา ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการโดยตรงไปที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วยตนเองเท่านั้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการโอนถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ

2.2 หลังจากที่ผู้รับบริการได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการศึกษาผู้รับบริการต้องนำส่งหลักฐานการชำระให้แก่ผู้ให้บริการ เพื่อผู้ให้บริการจะนำส่งหลักฐานดังกล่าวให้สถาบันการศึกษานั้น ๆ  และเมื่อสถาบันการศึกษาตอบรับการชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจะแจ้งผู้รับบริการทราบ

2.3 การทำธุรกรรมการโอนเงินเป็นหน้าที่ของผู้รับบริการ ผู้รับบริการต้องตรวจสอบข้อมูลการโอน หากเกิดข้อผิดพลาด ความเสียหายดังกล่าวไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ทั้งนี้ การโอนเงินไปต่างประเทศมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษา ไม่ว่าเป็นระบบการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบัน Bank Transfer , Western Union, Flywire หรือบัตรเครดิต 
 
3. การให้บริการด้านวีซ่า  ผู้ให้บริการเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้รับบริการด้านวีซ่ารวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องเอกสารเพื่อขอวีซ่าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยถือเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกภายใต้ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทราบและเข้าใจดีว่าผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่และไม่ได้ให้บริการเรื่องวีซ่ารวมถึงเรื่องการเข้าเมืองหรือเข้าประเทศโดยตรง  ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า ผู้รับบริการทราบดีว่า ผู้ให้บริการไม่อาจทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนภายในสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ไม่อาจทราบผลหรือสถานะการยื่น รวมถึงไม่อาจทราบถึงระยะเวลาที่แน่นอนในการพิจารณาวีซ่าได้ ซึ่งเป็นอำนาจของหน่วยงานของรัฐโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้รับบริการเข้าใจดีว่า ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ในการสอบถาม หรือติดตาม หรือโต้แย้งคำตัดสินของสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

3.1 ผู้รับบริการทราบดีว่าผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือการทำวีซ่าเฉพาะผู้รับบริการ คือ นักเรียนที่ไปเรียนในสถาบันศึกษานั้น ๆ และเฉพาะในปีการศึกษาที่ไปเท่านั้น ทั้งนี้ การบริการตามข้อนี้รวมถึงในกรณีที่มีผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไปส่งบุตรหลานด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ผู้ให้บริการให้บริการจำกัดเฉพาะผู้ปกครองหนึ่งท่านเท่านั้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่รวมถึงสมาชิกครอบครัวหรือ บุคคลอื่น ๆ ด้วย 

3.2 ผู้รับบริการ สามารถเลือกที่จะสมัครวีซ่าได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ของประเทศนั้น ๆ ในกรณีมีสมาชิกครอบครัวไปส่งก็สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้เช่นกัน

3.3 ผู้รับบริการสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ เพื่อช่วยเหลือในเรื่องการกรอกข้อมูลผ่านระบบของประเทศที่จะไป  ซึ่งจะคลอบคลุมในเรื่องการจัดเรียงเอกสาร กรอกเอกสาร แปลเอกสารเฉพาะภาษาอังกฤษ คือ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส อย่างไรก็ดี ผู้รับบริการทราบดีว่าการดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับกฎหมายในแต่ละประเทศโดยผู้รับบริการมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเอกสารในประเทศอาจจะมีข้อกำหนดที่ต่างกัน 

3.4 ในบางกรณี สถานทูตบางประเทศ อาจร้องขอให้เอกสารต้องมีการ Notary หรือ นิติกรณ์เอกสารจากทางหน่วยงานที่กำหนด ซึ่งผู้สมัครวีซ่าจะต้องไปดำเนินการทำและชำระค่าใช้จ่ายนี้โดยตนเอง 

3.5 ผู้สมัครวีซ่ามีหน้าที่ยื่นเอกสาร ด้วยตนเอง ในบางประเทศทีต้องมีการสแกนเอกสาร หรือตรวจลายนิ้วมือ  สำหรับในกรณีกรอกออนไลน์ ผู้สมัครวีซ่าหรือผู้รับบริการต้องตรวจสอบลายระเอียดข้อมูลด้วยตัวเองเป็นการยืนยันข้อมูลก่อนส่ง ในกรณีที่ต้องมีสัมภาษณ์กับสถานทูต ผู้สมัครเข้าใจและอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามกฎของสถานทูตนั้น ๆ ในกรณีที่สัมภาษณ์ไม่ผ่าน หรือถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท 
 
การบริการวีซ่าเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ที่สมัครผ่านทางผู้ให้บริการ ดังนั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึงการให้บริการทำวีซ่าประเภทอื่น ๆ เช่น วีซ่าท่องเที่ยว  เป็นต้น ในระหว่างเรียน หรือกำลังจะไปเรียน รวมถึงในกรณีที่ผู้ปกครองได้รับการอำนวยความสะดวกในครั้งแรกแล้ว การบริการไม่รวมถึงการต่ออายุวีซ่าเมื่อวีซ่าหมด และไม่ได้เป็นการบริการฟรีแบบต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ได้สมัครผ่านทางผู้ให้บริการในปีการศึกษานั้นเท่านั้น
 
4. การยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้ารับการศึกษา  
4.1 ในกรณีผู้รับบริการ มีความจำนงต้องการยกเลิก หรือปฏิเสธสถาบันการศึกษาหลังจากได้ทำการตอบรับไปแล้ว ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องแจ้งให้สถาบันการศึกษานั้นหรือแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ให้บริการจะได้ช่วยประสานงานกับสถานศึกษา ยกเลิกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา โดยผลของการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานศึกษานั้นเองทั้งนี้ ผู้รับบริการต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขในการยกเลิกของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ด้วย

4.2 หากมีการชำระเงินกับสถาบันการศึกษาไว้แล้ว ผู้ใช้บริการเข้าใจดีกว่าการรับเงินคืนนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดนโยบายของสถาบันการศึกษาโดยตรง ผู้ให้บริการจะช่วยประสานงานให้สุดความสามารถภายใต้กฎระเบียบของสถาบันนั้น ๆ 
ทั้งนี้ ข้อกำหนดมัดจำต่าง ๆ ผู้รับบริการควรศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในบางสถานศึกษาอาจจะไม่คืนมัดจำ และอาจถูกเรียกเก็บค่าเสียหายด้านการยกเลิกที่ล่าช้าด้วย
 
5. การให้บริการแนะนำด้านที่พัก รถรับส่ง จองตั๋วเครื่องบิน 
5.1 ที่พัก สำหรับการบริการนี้เป็นการให้คำแนะนำที่ ผู้รับบริการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม หากต้องการให้หาที่พักที่ไม่ใช่ของสถาบันการศึกษา เป็นที่พักโรงแรม หอพัก เช่น หอพักนักเรียนเอกชน ผู้ใช้บริการเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกที่พักด้วยตนเอง และหากมีข้อสงสัยด้านสัญญาต้องติดต่อกับบริษัทหอพักนั้นโดยตรง ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบคำถามด้านสัญญาระหว่างผู้เช่า และผู้ให้เช่าได้ แต่การช่วยเหลือเป็นไปลักษณะบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์จากนักเรียนรุ่นก่อนๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจ หรือเป็นแนวทางด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

5.2 รถรับส่ง บริษัทจะช่วยประสานงานในด้านนี้ โดยอ้างอิงจากสถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ หรือช่วยติดต่อเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้รับบริการตามความเหมาะสมจากประสบการณ์ที่มีอยู่อย่างสุจริต

5.3 การจองตั๋วเครื่องบิน บริษัทสามารถช่วยเหลือโดยวิธี ทั้งการจองตรงกับเว็ปทางการของสายการบิน หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ในการประกอบการตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางเลือกที่ดีที่สุด ในกรณีเด็กเล็กผู้ปกครองต้องการบริการเสริมของสายการบินเช่น UM Service จำเป็นต้องเข้าไปแสดงตัวตนติดต่อด้วยตัวเองตามกฎของสายการบิน
 
6. การให้บริการหลังจากไปถึงประเทศที่กำลังศึกษา
6.1 การต่ออายุวีซ่าในสถาบันเดิม ในกรณีนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากประเทศไทยหรือที่เรียกว่า Leave to Enter แล้วเรียนต่อในสถาบันเดิม และต้องต่ออายุวีซ่า นักเรียนควรปรึกษาสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนเป็นอันดับแรกสำหรับการช่วยเหลือ เนื่องจาก การเข้าถึงข้อมูล หรือการสมัครวีซ่าในบางประเทศ ถูกจำกัดด้วยกฎหมายในแต่ละประเทศและอาจจะมีกฎแตกต่างกันและอาจจะไม่สามารถสมัครจาก outside the country ได้ เนื่องจากระบบการกรอกข้อมูลอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักเรียนควรปรึกษาสถาบันการศึกษาโดยตรงเพื่ออขอรับการช่วยเหลือ อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการยังสามารถช่วยเหลือด้านการติดต่อประสานงานให้กับสถาบันเดิมอย่างสุดความสามารถ

6.2 ในกรณีนักเรียนที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ แล้วเปลี่ยนสถาบันการศึกษา โดยที่ไม่ได้สมัครผ่านทางผู้ให้บริการ ถือว่าผู้ให้บริการไม่อยู่ในสถานะเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการอีกต่อไป การช่วยเหลือด้านวีซ่าหรือด้านอื่น ๆ จึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตในการให้บริการของผู้ให้บริการ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายในแต่ละประเทศ เช่น Data Protection Act 1998 ของประเทศอังกฤษ, GDPR  สหภาพยุโรป , Privacy Act Law นิวซีแลนด์ เป็นต้น

6.3 หากผู้รับบริการไม่สามารถรักษาสถานะนักเรียน เช่นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันกำหนด ละเมิดระเบียบของสถาบัน ผู้รับบริการทราบว่าการกระทำของตนที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆที่เกิดจากการกระทำของผู้รับบริการ
 
Note: การขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลสมควร จำนวนวันขาดเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ มีผลต่อการถูกถอนวีซ่าได้ นักเรียนควรเข้าใจและปฏิบัติตามกฎของสถาบันอย่างเคร่งครัด ในกรณีสอบไม่ผ่านตามกำหนด นักเรียนควรเข้าใจดีว่าหน้าที่ในการติดต่อสถาบันการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่โดยตรงของตนเองในการดำเนินการพูดคุย อธิบาย ไม่ใช่ขอบเขตในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ 
 
7. ประกันสุขภาพ 
ในการขอวีซ่าแต่ละประเทศจะมีกฎหมายด้านประกันสุขภาพแตกต่างกัน ผู้รับบริการต้องชำระค่าประกันสุขภาพตามที่ประเทศนั้น ๆ หรือตามสถาบันการศึกษากำหนดขึ้น และทำความเข้าใจถึงหลักประกันสุขภาพ หากชำระผ่านบริษัทประกันที่รัฐกำหนด เช่น ประเทศออสเตรเลีย หากเกิดการเจ็บป่วย นักเรียนต้องติดต่อการเคลมประกันจากบริษัทประกันโดยตรง  ผู้ให้บริการเป็นเพียงผู้ให้ความสะดวกเท่านั้นในการเลือกบริษัทให้เป็นไปตามข้อกฎหมายจึงไม่สามารถตอบเงื่อนไข ข้อกำหนดในการเคลมประกันต่าง ๆ ได้โดยตรง สำหรับประเทศอังกฤษ หากไประยะสั้น กฎหมายไม่ได้บังคับต้องมีประกัน การซื้อประกันจึงเป็นความดุลยพินิจของนักเรียน  ส่วนในระยะยาวนักเรียนต้องชำระตรงเข้าระบบที่รัฐกำหนดไว้ตามกฎหมาย สำหรับประเทศแคนาดา ในระดับมัธยมค่าประกันสุขภาพถูกรวมไว้กับค่าเทอมตามปฏิทินการศึกษา สำหรับประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันการศึกษาจะถูกรวมไว้กับค่าเทอมเช่นกัน  สำหรับสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาระดับใหญ่จะรวมไว้ให้เช่นกัน 
 
8. นโยบายการบริการผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
บริษัทมีนโยบายให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถใช้บริการได้เมื่อมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายมาด้วยเท่านั้น การสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ หรือยกเลิกคำขอของคุณให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท 
 
ในกรณีต่ำกว่า 20 สามารถดูเนื้อหาข้อมูลโรงเรียน มหาวิทยาลัยได้ทางเว็ปไซต์ www.laisinterstudy.com
 
การให้ความช่วยเหลือการให้บริการจากบริษัท แอล เอ ไอ เอส จำกัด เป็นการอำนวยความสะดวกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างสุดความสามารถในทุก ๆ กรณีเพื่อให้ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดตามข้อเท็จจริง ภายใต้หลักปฏิบัติของสถาบันการศึกษา และ ข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
 

 

หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  The National Code of Ethical Practice for UK Education

บริษัท แอล เอ ไอ เอส จำกัด ตระหนักและยึดหลักข้อปฏิบัติของจรรยาบรรณตาม The National Code of Ethical Practice for UK Education
สำหรับหน้าที่ของตัวแทนการศึกษาในสหราชอาณาจักรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดดังนี้

 
 
 
 
ด้วยความเคารพอย่างสูง
บริษัท แอล เอ ไอ เอส จำกัด