LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

German Language Course Visa

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าเรียนภาษาเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมัน

      วีซ่าประเภทนี้โดยทั่วไปใช้ยื่นวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเรียนภาษาเยอรมันระหว่าง 3-12 เดือน และต้องลงทะเบียนคอร์สภาษาเยอรมันไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วีซ่าภาษาสามารถต่ออายุได้มากสุดถึง หนึ่งปี ถ้าความตั้งใจในการเรียนคอร์สนั้นไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนระดับสูงที่ประเทศเยอรมัน

 

วีซ่าประเภทนี้นักเรียนไม่สามารถ

 • ไม่สามารถปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนประเภทอื่น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน
 • ไม่สามารถทำงานได้
 • ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในระดับสูงได้
 • ไม่สามารถสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ต้องกลับมาประเทศไทยก่อน 

วีซ่าประเภทนี้ถ้าต้องการเรียนต่อหลังจากเรียนภาษาเยอรมันจบจำเป็นต้องกลับมาต่อวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาต่อที่เมืองไทย ไม่สามารถขออนุญาติต่อวีซ่าด้วยวัตถุประสงค์อื่นในเยอรมันได้

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่าเยอรมัน มีดังนี้

 • กรอกใบสมัครวีซ่าให้ครบถ้วนจำนวน 2 ชุด (National Visa)
 • ฟอร์ม ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล) และ ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • พาสปอร์ตปัจจุบัน
 • หลักฐานการศึกษาทุกระดับที่ผ่านมา
 • หลักฐานการประกอบอาชีพทีผ่านมา ใบรับรองการออกจากที่ทำงาน
 • ใบลงทะเบียนเรียน
 • จดหมายเชิญจากบุคคลที่อาศัยในเยอรมัน
 • รูปถ่ายพื้นหลังขาว 2 ใบ
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต 3 ชุด
 • สำเนาหน้าวีซ่าแชงเก้นประวัติการเดินทางที่ผ่านมา
 • จดหมายแรงจูงใจ Motivation letter
 • หลักฐานที่พัก
 • ค่าวีซ่าจำนวน 60 ยูโร
 • หลักฐานเคยเรียนภาษาเยอรมัน คุณวุฒิหรือประกาศนียบัตรในการเรียนภาษาเยอรมันมาก่อน
 • จดหมายจากผู้ปกครองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด แสดงหลักฐานการเงิน เช่นใบเงินเดือน ใบประกอบธุรกิจ สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานการเงินที่ต้องแสดงจำนวนเงิน 8640 ยูโรต่อปี สามารถส่งเอกสารการเงินได้อย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ คือ
 • Bank Statement ของผู้สมัครย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน
 • ใบรับรองการได้รับทุน หากเป็นนักเรียนทุน
 • Fixed deposit statement ซึ่งในที่นี้สถานทูตแนะนำให้เปิด Blocked account เป็นระบบแบงค์ที่นักเรียนโอนเงินที่ได้รับความเชื่อถือจากสถานทูตในการทำการเปิดแบงค์ ที่แนะนำคือ Fintiba/Sutor Bank

 

*เอกสารทุกอย่างควรมีสำเนา 2 ชุดไว้ทุกตัว

*สำหรับเอกสารที่ต้องมีการแปลเป็นภาษาเยอรมัน นักเรียนต้องแปลจากบริษัทหรือหน่วยงานที่ทางสถานทูตเยอรมันรับรองเท่านั้น รายชื่อสามารถตรวจดูเพิ่มเติมที่เว๊ปไซต์

 

      สำหรับการเปิด Blocked Account ที่เว๊ปไซต์ที่สถานทูตแนะนำ มีขั้นตอนสามารถทำผ่านเว๊ปหรือแอบพลิเคชั่นได้ตามขั้นตอน เมื่อมีการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเมล์แจ้งเตือนยืนยันอีกประมาณ 2-3 วันหรือมากกว่านั้น และสามารถนำใบยืนยันนั้นไปที่แบงค์ และโอนเงินผ่านเข้าบัญชีที่กำหนดได้ จำนวนเงินควรโอนให้พอดีกับที่ระบุ ไม่ควรโอนมากกว่าที่ระบุในรบบ  เมื่อทางแบงค์ได้รับการโอนเงิน จะส่งจดหมายยยืนยัน และสามารถนำจดหมายนี้ไปประกอบการยื่นวีซ่าได้ตามลำดับต่อไป