LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

การขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย Subclass 500 Student Visa

     สำหรับการขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย จริง ๆ แล้วถือว่าเป็นระบบกรอกออนไลน์มีความสะดวกสบายทันสมัยอยู่พอสมควร สามารถอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่มีความชัดเจนค่อนข้างมาก มีการอัพเดทขั้นตอนให้ผู้สมัครทราบว่าอยู่ในกระบวนการอะไร หากมีอะไรที่สถานทูตต้องการ ก็จะมีการติดต่อสื่อสารกลับเข้ามาระบบ ถือว่าเป็นระบบที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ


     การขอวีซ่านักเรียนในที่นี้เดอะไลอ้อนจะขอกล่าวถึงวีซ่าที่ใช้ค่อนข้างบ่อยในการไปเรียนสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งในที่นี้คือ วีซ่านักเรียนไปเรียนภาษา และระดับปริญญาขึ้นไป ประเภท Subclass 500 

 

     เงื่อนไขในการพิจารณาก็อยู่ที่คุณสมบัติของนักเรียน สถานะปัจจุบัน สถานะทางการเงิน อาชีพ ประวัติสภาพทางครอบครัว มีองค์ประกอบหลายด้านอยู่ที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 


     วีซ่านักเรียนไปเรียนภาษาออสเตรเลีย ในบางโรงเรียนนักเรียนจำเป็นจะต้องกรอกแบบฟอร์ม หรือ เขียนเรียงความที่เรียกว่า Genuine temporary entrant (GTE) พร้อมใบสมัครเรียนในโรงเรียนนั้น สามารถดูเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.laisinterstudy.com/guide/knowledge-station/การเขียน-genuine-temporary-entrant-gte

     เมื่อได้โรงเรียนภาษาได้รับเอกสารทั้งหมดในการสมัครเรียน พร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน สถาบันก็จะออกจดหมายตอบรับประเภทอิเล็คโทรนิคที่เรียกว่า Confirmation of Enrolment (eCOE) เมื่อได้รับเอกสารที่นักเรียนก็สามารถทำการยื่นวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ได้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนภาษา Subclass 500 Student Visa

 1. Transcripts
 2. Certificate
 3. Passport เล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ปี (ถ้ามี)
 4. COE certificate
 5. GTE (Write a personal statement)
 6. CV/Resume
 7. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ
 8. Oversea Student Health Cover (OSHC) ประกันสุขภาพเงื่อนไขตามกำหนด
 9. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนันสนุกการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
 10. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด
 11. รูปถ่ายสองนิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว
 12. สำเนาทะเบียนบ้าน
 13. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 14. Financial Confirmation Letter จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์จากผู้ปกครอง (เดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 15. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง หรือของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์
 16. เอกสารทางการทำงานของผู้ปกครองแหล่งที่มารายได้ เช่น ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง

ในกรณีที่เคยทำงานมาก่อน หรือ ปัจจุบันทำงานอยู่ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

     17. Payslips เงินเดือน
     18. จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างปัจจุบัน หรือ นายจ้างเก่า
     19. Bank Statement ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าออก

** เอกสารเพิ่มเติมอื่นอีกอาจมีเพิ่มเติมได้ขึ้นแต่ละกรณี และสถานะของผู้สมัครนั้น ๆ**

 

วีซ่านักเรียนไปเรียนระดับปริญญาอออสเตรเลีย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับวีซ่านักเรียนภาษา Subclass 500 Student Visa

 1. Transcripts
 2. Certificate
 3. COE certificate
 4. GTE (Write a personal statement)
 5. CV/Resume
 6. Bank Statement จดหมายแสดงฐานะทางการเงิน ตามกฎหมายระบุ
 7. Oversea Student Health Cover (OSHC) ประกันสุขภาพเงื่อนไขตามกำหนด
 8. สูติบัตร (ถ้าได้รับการสนันสนุกการเงินจากผู้ปกครอง ให้แสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์)
 9. เอกสารทางการเงิน Bank Statement แสดงหลักฐานการเงินที่เพียงพอตามกฎหมายกำหนด
 10. รูปถ่ายสองนิ้ว 1 ใบ พื้นหลังขาว
 11. สำเนาทะเบียนบ้าน
 12. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 13. พาสปอร์ต เล่มปัจจุบัน และเล่มเก่าไม่เกิน 10 ปี (ถ้ามี)
 14. Financial Confirmation Letter จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์จากผู้ปกครอง (เดอะไลอ้อนจัดทำให้)
 15. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง หรือของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์
 16. เอกสารทางการทำงานของผู้ปกครองแหล่งที่มารายได้ เช่น ใบทะเบียนการค้าพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง

  ** เอกสารเพิ่มเติมอื่นอีกอาจมีเพิ่มเติมได้ขึ้นแต่ละกรณี และสถานะของผู้สมัครนั้น ๆ**

การตรวจสุขภาพ

     เมื่อเอกสารได้ทำการอัพโหลดลงในระบบออนไลน์ นักเรียนจะได้รับจดหมาย ให้ไปตรวจสุขภาพ (E-Health) โดยระบบจะส่งอีเมล์แนบจดหมายไปให้ไปตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลที่สามารถตรวจจะต้องเป็นโรงพยาบาลในเครือที่กำหนด คือ

 • โรงพยายาลกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • ศูนย์ IOM

ค่าครองชีพ 12 เดือน เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559

 • นักเรียนควรมี 20,290 ดอลล่าห์

หลังจากยื่นวีซ่าออนไลน์ นักเรียนทำการนัดหมายเพื่อนำไปตรวจลายนิ้วมือ และถ่ายภาพ
สำหรับในกรุงเทพนักเรียนจะต้องไปที่ ถ้าไปรถไฟฟ้าลงสถานี นานา

VFS ชั้น 28 ตึกเทรนดี้บิวดิ้ง
สุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110